top of page

30 augustus 2021

Inrichting en uitbating padel infrastructuur,

een tweesnijdend zwaard voor de volksgezondheid

Afbeelding8.jpg

Op 18/08/2021 kwam Padel geluidshinder op de agenda van B-PL-VL

30/06/2022 Beschikking begrensd openingsuren Padelclub Brugge

26/05/2022 Vanuit heel Vlaanderen registreren Burgers zich via het registratieformulier Padel

20/08/2021 aanvang

vooronderzoek  geluidshinder Padel Zele

25/05/2022 Publicatie registratieformulier geluidshinder Padel in Het Belang Van Limburg

Op 19/10/2021 Aanstelling advocaten kantoor

Van Cauter

16/03/2022 Beschikking begrensd openingsuren Padelclub Zele

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

 

Burgerplatform Vlaanderen is een organisatie die reeds enkele jaren probeert een brug te slaan tussen burgers, beleid en wetenschap. Dit meer bepaald m.b.t. de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, waaronder klimaat, milieu, energietransitie, mobiliteit, … Door een ruime en doelgerichte verspreiding van heldere artikels en studies proberen we meer inzicht te bieden in de materie, mistoestanden aan te kaarten en oplossingen aan te reiken. Sedert de publicatie wordt onze rubriek geluidshinder-wetgeving dagelijks door honderden Vlamingen gelezen.

 

A/ GELUIDSHINDER PADELTERREINEN

 

Begin augustus werden wij in kennis gesteld van het feit dat advocaten en juristen naar onze rubriek verwijzen in conclusies m.b.t. geluidshinder afkomstig van o.a. padel sportinfrastructuur.

 

Toen wij op half augustus in kennis gesteld werden van een klachtenbundel m.b.t. geluidsoverlast afkomstig van padelpleinen in een woonwijk van een Oost-Vlaamse gemeente, was dit voor ons de aanleiding om een adviesnota te schrijven m.b.t de behandeling van geluidsoverlast welke gepaard gaat met deze opkomende sport.  Sedert de publicatie op 24/08/2021 trok onze nota intussen de aandacht van 1.267 lezers en ontvingen wij reacties over dit probleem van gedupeerde burgers verspreid over Vlaanderen.  

 

B/ HANDHAVINGSBELEID BLIJFT IN GEBREKE

 

Naar aanleiding van ons onderzoek van dit specifiek dossier kunnen wij concluderen dat uitbating van padelpleinen in of naast woonwijken meestal gepaard gaat met onaanvaardbare geluid- en lichthinder voor de omwonenden. Wij stellen tevens vast dat de daaruit voortkomende klachten zelden correct behandeld worden en de slachtoffers van het kastje naar de muur gestuurd worden. Politiediensten welke door burgers opgeroepen worden om vaststellingen te doen, schuiven dikwijls hun verantwoordelijkheid af op lokale milieuadministraties, terwijl in de wet (zie website handhaving.be) duidelijk vermeld staat dat politiediensten na de kantooruren wel degelijk bevoegd zijn. Lokale gemeentelijke administraties geven op het vlak van handhaving dikwijls blijk van nalatigheid waardoor burgers genoodzaakt zijn om zich te wenden tot burgerlijke rechtbanken waar ze geconfronteerd worden met lange behandelingstermijnen en hoge gerechtskosten.

 

Milieu- en politiediensten hebben de wettelijke plicht om bij vastgestelde milieuhinder de burgerbevolking in bescherming te nemen en tevens een proces verbaal op te stellen. Dat pv dient vervolgens doorgestuurd te worden naar het parket, dat de schuldigen via de raadkamer doorverwijst naar de correctionele rechtbank.

Op basis van het aantal klachten en resultaten van eigen studies moeten we helaas vaststellen dat milieuhandhaving in Vlaanderen over de gehele lijn faalt. Uit ons onderzoek blijkt dat de wetgeving er wel degelijk is, maar dat de betrokken administraties over onvoldoende kennis van de materie als de te volgen procedures beschikken, laat staan over het materiaal en de expertise om de hinder ter plaatse vast te stellen.

 

                TOELICHTING PADEL

Wat nu padel betreft maakt een korte analyse één en ander duidelijk. Padel maakt momenteel, als opkomende sport, een snelle opgang.  De geluidsimpact van padel is echter van een andere aard dan die van tennis. De slag- en geluidsintensiteit is hoger dan bij tennis. Je hebt een glazen constructie waartegen de bal botst, het spel wordt ook gespeeld met vier spelers en er is een hogere slagintensiteit. Er kunnen bovendien meer padelvelden geplaatst worden op de oppervlakte van één tennisterrein, waardoor bij omvormen van één tennisterrein tot bijv. 2 padelterreinen, de overlast door misschien een viervoud van spelers met een minder dempend racket het lawaai exponentieel doet toenemen. De sport is bovendien minder seizoensgebonden en wordt ook van ’s morgens vroeg tot ’s avond laat gespeeld, waardoor de geluidsoverlast quasi van permanente aard is.

 

Padel blijkt inderdaad als sport en voor de gezondheid attractiever te zijn dan tennis. Maar de wijze waarop het aantal terreinen in open lucht snel toeneemt zonder zich vragen te stellen bi j de impact van bovenvermelde sportbeoefening op de leef- en woonkwaliteit van omwonenden is onaanvaardbaar. Buurbewoners van

’s morgens tot in de late avond bestoken met het enerverend geluid van het padelspel, het geroep van de spelers en het felle ledlicht van de speelvelden maakt de woning onleefbaar, zowel binnen als in de tuin of op het terras. Slapeloosheid en stress, liggen nu reeds aan de basis van andere ziekteverschijnselen bij zowel volwassenen als kinderen, waardoor zij niet normaal meer kunnen functioneren.

 

Maar dit blijkt investeringen in padelterreinen niet in de weg te staan. Met een uurtarief rond de 35 €/uur en soms 4 x meer spelers dan op dezelfde oppervlakte van een tennisterrein, blijkt de investering, zeker in open lucht, in minder dan 2 jaar terugverdiend. Een lucratieve bezigheid, waar investeerders en lokale besturen dikwijls de handen in mekaar slaan, met alleen de financiële voordelen in het achterhoofd, zonder aandacht voor de nevenschade.

 

C/ OPROEP

 

De schendingen van burgerrechten bij de uitbating van padelvelden noopt ons om de bevoegde ministers in kennis te stellen van het feit dat bij het uitblijven van een adequate wet- en regelgeving m.b.t. de bouw en uitbating van padelvelden die rekening houdt met de van toepassing zijnde omgevingsnormen de investeerders geconfronteerd zullen worden met omvangrijke  schadeclaims. Waar het intussen al fout loopt, moet er bij hoogdringendheid werk worden gemaakt van een adequaat handhavingsbeleid overeenkomstig de vigerende wetgeving. Dit kan al een aanzet zijn om potentiële investeerders op hun verantwoordelijkheid te wijzen en deze wildgroei aan onverantwoorde padel infrastructuren  een halt tot te roepen. In Frankrijk heeft een rechter al geoordeeld dat padel in de buurt van woningen enkel nog binnen mag. Openlucht padelvelden moeten minstens op 500 m van woningen gelegen zijn, in Nederland zijn inmiddels overlast cases gemeld in Voorhout, Amsterdam, Noordwijkerhout, Rijswijk, Nijmegen, Hattem, De Meern, Den Haag, Rotterdam, Monster en Wassenaar. Het is dus duidelijk dat padelvelden in de buurt van woningen een probleem vormen.

 

 

Wij hielden eraan om u in kennis te stellen en verblijven voor verdere inlichtingen.

 

 

Team Burgerplatform Vlaanderen

+32 475 82 35 44

bottom of page