top of page

Jurgen Gielen  24/09/2019

Persistente organische polluenten zijn scheikundige stoffen die bepaalde toxische eigenschappen hebben en die, in tegenstelling tot andere verontreinigende stoffen, moeilijk worden afgebroken. POP's zijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Zij stapelen zich op in levende organismen en worden verspreid door de lucht, het water en migrerende soorten en accumuleren in terrestrische en aquatische ecosystemen.

In het kader van de internationale UNECE EMEP/LRTAP-rapportering is elke lidstaat, waaronder België, verplicht jaarlijks emissies van een selectieve lijst van POP's te rapporteren. De POP's van deze lijst komen in dit hoofdstuk aan bod:

 

— dioxines (PCDD/F);

— polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):  o.a. houtverbranding

• benzo(a)pyreen (B(a)P);

• benzo(b)fluorantheen (B(b)Flu);

• benzo(k)fluorantheen (B(k)Flu);

• indeno(1,2,3-cd)pyreen (Ind);

— polychloorbifenyl (PCB);

— hexachloorbenzeen (HCB);

— hexachloorcyclohexaan (HCH).

De grote bronnen van dioxine-emissies zijn:

— huishoudens (o.a. gebouwenverwarming, afvalverbranding in open vuren en tonnetjes);

— industrie (o.a. ferro en non-ferro);

— energie;

— verkeer;

— handel en diensten (o.a. gebouwenverwarming, afvalverbranding, crematoria).

PCDD-F emissie.JPG
bottom of page