top of page

Jurgen Gielen  01/10/2019

Vergelijking van giftige chemicaliën in hout en sigarettenrook

D7SBldcWsAo9D69.jpg

Bari et al. (2009) onderzochten de bijdrage van houtverbranding in een woongebied. Ze onderzochten de organische samenstelling van zowel emissies als omgevingsmetingen. De studie werd uitgevoerd in een residentieel gebied Dettenhausen in Duitsland, omgeven door bossen, gelegen in het Z van Duitsland. De studie werd uitgevoerd op 1 locatie gedurende de winter november ‘05 – maart ‘06. Er werd gebruik gemaakt van low-volume samplers (Leckel 2,3 m3 /h). Filters werden bemonsterd gedurende 48 uur tijdens de week en 75 uur in het weekend. De helft van de filter werd gebruikt voor PAK analyse, een vierde voor levoglucosan. In de studie werden 21 PAK gemeten (waaronder de 16 EPA PAK), verschillende organische houtverbrandingstracers (o.a. levoglucosan, mannosan, galactosan). Er werden ook emissiemetingen uitgevoerd in testfaciliteiten en in reële omstandigheden in Dettenhausen. Voor de bepaling van fingerprints voor PAK werden o.a. experimenten met beukenhout en dennenhout uitgevoerd maar er werden geen details gegeven over de manier waarop de bemonstering werd uitgevoerd. Bari et al. (2009) slaagden er in een eerdere studie in ‘fingerprints’ van bronnen te bepalen voor zacht en hard hout, verkeer, verbranding van lichte stookolie.

 

De dominante PAK waren: - voor zacht hout: reteen, benzo[ghi]peryleen, indeno[1,2,3-cd]pyreen, benzo[a]pyreen, benzo[e]pyreen en benzo[k+b]fluorantheen; - voor hard hout: fluorantheen, pyreen, benzo[a]anthraceen en chryseen; - voor verkeer werden vooral benzo[a]anthraceen, benzo[k+b]fluorantheen, benzo[a]pyreen en indeno[1,2,3-cd]pyreen gemeten;

 

- de gemeten PAK bij het gebruik van lichte stookolie waren hoofdzakelijk fenanthreen, benzo[a]anthraceen, benzo[e]pyreen, benzo[k]fluorantheen, benzo[a]pyreen en chryseen maar de concentraties lagen laag omwille van een goede verbranding.

Bron: Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in Vlaanderen

De Australische Air Toxics National Environment Protection Measure (NEPM) omvat 5 kankerverwekkende stoffen  - benzeen, formaldehyde, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), tolueen en xyleen.

 

De Amerikaanse EPA heeft 16 PAK-verbindingen aangewezen als prioritaire verontreinigende kankerverwekkende stoffen - naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluorene, fenantreen, antraceen, fluorantheen, pyreen, benz [a] anthraceen, chryseen, benzo [b] fluorantheen, benzo [k] fluorantheen , benzo [a] pyreen, dibenz [a, h] antraceen, benzo [g, h, i] peryleen en indeno [1,2,3-cd] pyreen.

 

Deze lijst van 16 EPA-prioriteit PAK's is vaak bedoeld voor metingen in omgevingsmonsters.   

 

Volgens het rapport van de US Surgeon General (USSGR) zitten vijf van deze chemicaliën in sigarettenrook.

 

Alle 16 PAK's zitten in Houtrook; je zou 16.000 - 222.000 sigaretten moeten roken om de equivalente hoeveelheid PAK te produceren als het branden van 1 kg brandhout in een correct bediende kachel.   De meeste houtverwarmers verbranden ongeveer 30 kg hout per dag, dus om met sigaretten de PAK te produceren van de gemiddelde correct bediende houtverwarmer zou de rook van 0,5 - 7 miljoen sigaretten nodig zijn.

 

Dat geeft jullie een idee van de omvang van gezondheidsschade door houtverbranding in Vlaanderen.

Vlaanderen buigt zich deze dagen over een begroting in evenwicht, terwijl er miljarden euro aan belastinggeld nodig is om de schade door houtrook te betalen. 

Wij werken momenteel aan een handleiding waarmee slachtoffers van houtrook succesvol kunnen procederen tegen de de veroorzakers van houtrook vervuiling

 

Lees ook eens https://www.burgerplatform.gent/david-de-pue-houtstoken

Houtrook versus sigaretten-1.JPG
Houtrook versus sigaretten-2.JPG
Houtrook versus sigaretten-3.JPG
bottom of page