top of page

Gent, 23 maart 2022 Jurgen Gielen

update 2022-06-08

In augustus 2021 werden wij gecontacteerd door bewoners uit de gemeente Zele. Na kennisname van hun dossier besloten wij om het gezin bijstand te verlenen. In samenspraak met een advocatenkantoor uit Gent werd gekozen voor een dubbele strategie: 

Procedure in kortgeding om de precaire toestand van de slachtoffers te vrijwaren en de rust te herstellen in combinatie met een procedure te gronde.

Onderstaande beschikking is het resultaat van een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde na procedure in kortgeding.

In haar beschikking weerhield de rechtbank eveneens artikel 8 van het EVRM verdrag. 

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

  1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Uittreksel uit het vonnis:

Naast deze subjectieve hoogdringendheid staat evenwel ook een objectiveerbare hoogdringendheid.


De rechtbank heeft al verwezen naar een lekkend dak om dit duidelijk te maken: het is niet omdat een dak al een jaar lekt, dat het gevaar voor elektrische installaties en bijgevolg brand zou zijn geweken. Dergelijke hoogdringendheid blijft bestaan.


Het is aan dit type hoogdringendheid dat x refereert wanneer hij verwijst naar de verdere aantasting van zijn gezondheid. Of hij nu diligent optreedt of niet, de cumulatieve effecten van mogelijke slaapdeprivatie blijven opstapelen. Dit geldt niet alleen voor hemzelf maar via toepassing van art. 8 EVRM, recht op een familieleven en huisvrede, voor eenieder die zich in zijn woning bevindt en waarvoor hij uit hoofde van art. 8 EVRM kan handelen in eigen naam. Voor zoveel nodig merkt de rechtbank op dat zij in elke beslissing waar minderjarigen bij betrokken (kunnen) zijn het belang van deze minderjarigen als eerste belang moet in overweging nemen, desgevallend zelfs ambtshalve. Ook zijn dochter  lijkt onder meer aan slaapdeprivatie te lijden.


Het probleem lijkt trouwens een stuk ruimer dan slaapdeprivatie. X (*) wijst op de aantasting van zijn privéleven in het algemeen, wat bescherming vindt in het al aangehaalde art. 8 EVRM.


Het is vreemd de beweerde aantasting van een grondrecht niet als hoogdringend te aanzien.


Dit lijkt nochtans de precieze definitie van een grondrecht.

* Art. 3 Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind, geraadpleegd op
     https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-04/Kinderrechtenverdrag-NL.pdf

Het vonnis betreft een padelterrein in Zele. 

Tussen 19-10-20 en 13/04/2021 belde de burgerlijke partij ongeveer 40 keer naar het 112 nummer met het verzoek om hulp. Ondanks het feit dat nachtlawaai verboden is volgens artikel 561, 1° werd niets ondernomen om de talrijke inbreuken op politie reglement te stoppen. 

 

Op gemeentelijk niveau wordt de verstoring van de nachtrust geregeld door art. 38 en 74 van het politiereglement van de gemeente Zele, welke zijn rechtskracht ontleend aan art. 561, 1° en de richtlijn 2002/49/EG

Het slachtoffer legde op ons aanraden een klacht neer bij het Comité P, welke na verloop van tijd per brief meedeelde dat de politiediensten van de gemeente Zele al het mogelijke gedaan hadden. Wat dat inhoud weet niemand en maakt in ieder geval het voorwerp uit van een grondig onderzoek.

 

De politiediensten hadden de verplichting om de bescherming van de nachtrust te handhaven en alle activiteiten onmiddellijk stil te leggen. Vervolgens hadden zij een pv moeten opstellen en doorzenden naar het parket. Het parket onderzoekt en verwijst de schuldigen vervolgens door naar de raadkamer welke vervolgens de daders voor de correctionele rechtbank daagt.  

 

Er is één politieteam welke de orde wel herstelde door uitbating stil te leggen en dat was op 23/02/2021 om 22:30. Het Comité P had zich minstens de vraag moeten stellen waarom opeenvolgende en vorige oproepen niet op dezelfde manier behandeld werden. Tevens dringt zich de vraag op wie opdracht gaf om de klachten te negeren en waarom er geen pv’s opgemaakt werden van de gerapporteerde geluids- en lichtoverlast. Uit verder onderzoek blijkt dat bepaalde politiemensen uiting gaven van hun persoonlijk oordeel, dat getuigt alvast van weinig objectiviteit en valt niet onder de bevoegdheid van de politie. Gelet op deze feiten kon belangrijke informatie niet doorstromen naar de parketten. Wat aanleiding geeft tot ondermijning van de rechtsgang met ernstige gezondheidsschade en werkverlet voor gevolg.

 

Het negeren van klachten inzake geluids- en lichtoverlast vormt een direct en acuut risico voor de openbare orde omdat dit aanleiding kan geven tot ongevallen op de openbare weg en op de werkvloer.

Burgerplatform Vlaanderen had in verband met dit dossier een onderhoud met een commissaris van de Politiezone Berlare-Zele, naar aanleiding van dewelke een adviesnota opgemaakt werd waarin de belangrijkste aspecten m.b.t. dit dossier samengevat werden. 

 

De handelswijze van de politiezone Berlare-Zele en het gemeentebestuur maakt het voorwerp uit van een grondig onderzoek door experten van Burgerplatform Vlaanderen.  

 

De weigering van het gemeentebestuur en de politiediensten om handhavend op te treden maakt het voorwerp uit van een inbreuk op artikel 422bis, 422ter en 422quater. Meer bepaald schuldig hulpverzuim. 

Op 15/02/2022 ontving het slachtoffer een brief van het parket te Gent dat zijn zaak zonder gevolg geklasseerd werd vanwege het feit dat het parket andere prioriteiten heeft. 

Na publicatie van dit verslag op de website werd door de politiezone Zele-Berlare een klacht neergelegd bij het parket wegens laster en eerroof, smaad tegen een gesteld lichaam en smaad tegen een hogere gezagsdrager. 

Waar liggen in dit land de prioriteiten?

bottom of page