Gent, 23 maart 2022 Jurgen Gielen

In augustus 2021 werden wij gecontacteerd door bewoners uit de gemeente Zele. Na kennisname van hun dossier besloten wij om het gezin bijstand te verlenen. In samenspraak met een advocatenkantoor uit Gent werd gekozen voor een dubbele strategie: 

Procedure in kortgeding om de precaire toestand van de slachtoffers te vrijwaren en de rust te herstellen in combinatie met een procedure te gronde.

Onderstaande beschikking is het resultaat van een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde na procedure in kortgeding.

In haar beschikking weerhield de rechtbank eveneens artikel 8 van het EVRM verdrag. 

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

  1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Uittreksel uit het vonnis:

Naast deze subjectieve hoogdringendheid staat evenwel ook een objectiveerbare hoogdringendheid.


De rechtbank heeft al verwezen naar een lekkend dak om dit duidelijk te maken: het is niet omdat een dak al een jaar lekt, dat het gevaar voor elektrische installaties en bijgevolg brand zou zijn geweken. Dergelijke hoogdringendheid blijft bestaan.


Het is aan dit type hoogdringendheid dat x refereert wanneer hij verwijst naar de verdere aantasting van zijn gezondheid. Of hij nu diligent optreedt of niet, de cumulatieve effecten van mogelijke slaapdeprivatie blijven opstapelen. Dit geldt niet alleen voor hemzelf maar via toepassing van art. 8 EVRM, recht op een familieleven en huisvrede, voor eenieder die zich in zijn woning bevindt en waarvoor hij uit hoofde van art. 8 EVRM kan handelen in eigen naam. Voor zoveel nodig merkt de rechtbank op dat zij in elke beslissing waar minderjarigen bij betrokken (kunnen) zijn het belang van deze minderjarigen als eerste belang moet in overweging nemen, desgevallend zelfs ambtshalve. Ook zijn dochter  lijkt onder meer aan slaapdeprivatie te lijden.


Het probleem lijkt trouwens een stuk ruimer dan slaapdeprivatie. X (*) wijst op de aantasting van zijn privéleven in het algemeen, wat bescherming vindt in het al aangehaalde art. 8 EVRM.


Het is vreemd de beweerde aantasting van een grondrecht niet als hoogdringend te aanzien.


Dit lijkt nochtans de precieze definitie van een grondrecht.

* Art. 3 Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind, geraadpleegd op
     https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-04/Kinderrechtenverdrag-NL.pdf

Het vonnis betreft een padelterrein in Zele. De weigering van het gemeentebestuur en de politiediensten om handhavend op te treden maakt overigens het voorwerp uit van een inbreuk op artikel 422bis, 422ter en 422quater. Meer bepaald schuldig hulpverzuim.