top of page

GEEN GEZOND BINNENMILIEU ZONDER EEN GEZOND BUITENMILIEU

Aan de stuurgroep, en betrokken instellingen van de taskforce ventilatie:

Sarah Benoy (Vlaanderen) Benjamin Bienfait (FOD Economie) Pieter Bolle (FOD WASO)

Samuel Caillou (WTCB) Arnold Janssens (UGent) Jelle Laverge (UGent)

Sofie Vandenbroeck (Vlaanderen) Peter Wouters (WTCB)

Pierre-Yves Badot (Regie der gebouwen) Bart Bautmans (Vlaanderen) Lois Bosson (Federatie Wallonië-Brussel)

Stijn Callebaut (Vlaanderen) Guillaume Creusat (Bozar) Brecht De Vos (Sport Vlaanderen) Manu Dierckx (Vlaanderen)

Marc Francaux (UCLouvain) Thomas Gilson (Federatie Wallonië-Brussel) Vincent Hitabatuma (Federatie Wallonië-Brussel) Anthony Kets (Vlaanderen) Cindy Lemoine (Federatie Wallonië-Brussel) Eric Lambert (Regie der gebouwen)

Erik Smeets (Vlaanderen) Marianne Stranger (VITO) Nathalie Snackers (DGOV) Ellen Thielens (Vlaanderen) Kim Vanderpoorten (Vlaanderen) Stephane Vanreppelen (Bozar) Alfred Volckaerts (FOD WASO) Pierre Wilquet (Federatie Wallonië-Brussel) Joerg Zimmerman (DGov)

Geachte Dames en Heren,

 

Wij hebben met aandacht kennisgenomen van de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnen luchtkwaliteit in het kader van Covid-19.

 

Wij willen jullie in eerste instantie proficiat wensen voor dit document. Inhoudelijk is dit een heel goede leidraad voor professionelen en instanties welke moeten toezien op de luchtkwaliteit in het algemeen en zeker met betrekking tot de preventie van Covid-19.

 

Als organisatie welke gespecialiseerd is in o.a. luchtkwaliteit en leefmilieu hebben wij desalniettemin één belangrijke opmerking. In het rapport staat o.a. volgende voorwaarde:

 

Een situatie kan men als in orde beschouwen wanneer:

- de volgende maatregelen genomen worden:

o waar mogelijk wordt er maximaal voorzien in natuurlijke ventilatie door het openen

   van ramen en deuren

o de systemen worden onderhouden en afgesteld zodat het debiet gemaximaliseerd

   wordt en er een aanvoer is van 100 % verse buitenlucht.

   De ventilatiesystemen zorgen voor voldoende voor- en na-ventilatie

 

Aan bovenvermelde voorwaarden kan alleen voldaan worden tijdens de groene maanden.

 

Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April

                     

Tijdens de rode maanden is de buitenlucht op sommige plaatsen dermate bezoedeld met houtrook-aerosols dat ventileren niet altijd mogelijk is zonder de gezondheid schade te berokkenen. Burgers, bedrijven, horecazaken end. welke met houtrook geconfronteerd worden sluiten instinctief ramen en deuren of schakelen hun ventilatiesysteem uit. Houtrook bevat een grote dosis koolstofmonoxide. CO bindt zich gemakkelijker met hemoglobine dan zuurstof, waardoor het effect van zuurstof gedeeltelijk tenietgedaan wordt. Dat heeft een impact op de behandeling van kortademigheid en Covid-19. In dat opzicht hebben wij al in februari 2020 zowel per mail als telefonisch contact opgenomen met Marc Van Ranst, en hem verzocht om medewerking voor de aanmaak van onze webpagina m.b.t. het corona virus. De mail werd nooit beantwoord.

De huidige toestand is onverenigbaar met volgende materie waarnaar de taskforce ventilatie verwijst:

Het binnenmilieubesluit:

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013487.html

Artikel 10. (17/09/2018- ...)

Als blijkt dat de gezondheidsrisico's in het binnenmilieu hun oorsprong vinden in het buitenmilieu, informeert de bevoegde dienst de Vlaamse ambtenaren die bevoegd zijn voor het milieu.

 

Richt en interventiewaarden van het binnenmilieubesluit.

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/09/07_1.pdf#page=201

 

Wij verwijzen verder ook naar de beginselen verbonden aan het recht op gezonde binnenlucht

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

 

Ter attentie van ambtenaren welke betrokken zijn bij het uitstippelen van beleidsopties en handhaving kunnen wij volgende kwantitatieve informatie verstrekken.

Mirka Van der Elst van de dienst EKG- luchthinder van de Vlaamse overheid bevestigde ons dat in 2013 al 450.000 Vlamingen hinder ondervonden van rook uit de schoorsteen van hun buren. Wij schatten hun aantal vandaag op 680.000. Nu het om aantal klachten gaat mogen we er met een bezettingsgraad van gemiddeld 3 tot 4 personen per woning van uitgaan dat het zich om 2 tot 2.4 miljoen burgers handelt. De door de Vlaamse overheid uitgewerkte maatregelen zoals o.a. de Greendeal missen in dat opzicht hun effect, mede door het feit dat de handhaving ondermaats is. Gelet op het feit dat deze info eveneens van toepassing is op publieke gebouwen kan dit onmogelijk genegeerd worden bij de bestrijding van Covid-19.

Wij hebben in februari 2020 het Agentschap Zorg en Gezondheid ingelicht over de rol van aerosols bij de verspreiding van covid 19 in relatie tot de risicogroep waartoe o.a. COPD en astmapatiënten behoren. Op de webpagina geven wij eveneens toelichting over de rol van aerosols in relatie tot verspreiding van bacteriën, virussen en schimmels. 

Op 27 februari zonden wij onze bevindingen per mail naar Silke De Smet Medisch milieudeskundige van het agentschap zorg en gezondheid. Waarmee wij overigens in diezelfde periode ook een onderhoud hadden in Brussel in de gebouwen van het Agentschap Zorg en gezondheid. Zij zond de mail door naar Mirka Van Der Elst van de dienst EKG-luchthinder van de Vlaamse overheid.

Handhaving en controle tussen hamer en aambeeld

Handhaving van de implementatie en bewaking van ventilatie en binnen luchtkwaliteit in het kader van Covid-19 is zinloos wanneer de toevoer van 100% verse lucht niet te allen tijde gewaarborgd kan worden.

Toestellen voor luchtzuivering

Als gevolg van bovenstaande feiten zouden horeca uitbaters en burgers wel eens geneigd kunnen zijn tot ENKEL het installeren van toestellen welke de lucht zuiveren en waarin o.a. een UVC-desinfectiemodule ingebouwd zit. (Zie artikel Knack week 20). Dit kan leiden tot hergebruik van lucht met een te hoge CO2 concentratie voor gevolg. Deze technologie zal ongetwijfeld in de toekomst ingebouwd worden in luchtverversingssystemen van openbaar vervoer, trams, bussen, vliegtuigen end. Wij plaatsen een belangrijke kanttekening bij het implementeren van deze technologie. Luchtverversingssystemen met filterelementen, UVC-lampen en luchtbevochtiging vereisen een professioneel toezicht en onderhoud. In ruimtes waar ook dampen geproduceerd worden kan condensatie van vocht leiden tot broeihaarden van bacteriën, schimmels en virussen

Betrokken politici, wetenschappelijke instellingen en betrokken administraties dienen dringend hun verantwoordelijkheid te nemen in dit technisch zeer complex dossier. Wij adviseren o.a. om de houtverbranding voor onbepaalde duur met de nodige informatie en sensibilisering te ontmoedigen en de aanbevelingen van de Taskforce Ventilatie Version 1.0 van 27 april 2021 op te volgen. Ventileren op basis van CO2 concentratie is volgens ons de beste weg voor een gezond binnen en buitenmilieu.

Wij hebben eveneens een video gemaakt waarin wij uitgebreid toelichting verschaffen over de rol van aerosols en ventilatie bij de verspreiding van het corona virus. In de video gaan wij eveneens dieper in op de bescherming van de ademhaling in het algemeen en in relatie tot de verspreiding van Covid-19. Op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar zitten (openbaar vervoer, vliegtuigen end.) bieden de wegwerp maskers GEEN BESCHERMING tegen gasvormige aerosols. Dit is te wijten aan het feit dat ze onvoldoende aansluiten, waardoor lekdebieten ontstaan bij het in- en uitademen.

In het kader van de heropening van horeca en evenementen kan dit aspect niet genegeerd worden.

 

Dit document wordt naast het versturen aan rechtstreeks betrokkenen op onze website gepubliceerd.

Alle correspondentie m.b.t. deze materie wordt zorgvuldig geïnventariseerd om bij eventuele nalatigheden te kunnen aantonen dat alle actoren wel degelijk waren geïnformeerd.

 

Hoogachtend

 

Jurgen Gielen en Eddy Vanzieleghem

VOOR BURGERPLATFORM VLAANDEREN

bottom of page