top of page

April 2016 Verslag van het rekenhof over ontbossing + perbericht

11 mei 2021 Beheersplan Genk-Diepenbeek-De Maten 

Onderaan deze pagina

Samenvatting uit onderstaand rapport. Persbericht helemaal onderaan de pdf

 

Vlaanderen is een van de bosarmste streken in Europa. De Vlaamse overheid heeft ontbossing dan ook principieel verboden. Van dat principieel verbod kan worden afgeweken met een stedenbouwkundige vergunning en, in de regel, met compensatie van de vergunde ontbossing. De vergunning mag maar worden afgeleverd na voorafgaand advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

 

Het ANB neemt beslissingen over de compensatie in natura (heraanleg van bossen) of over de financiële compensatie via stortingen aan het Bossencompensatiefonds. Met de middelen uit dat fonds herbebost het Vlaams Gewest zelf of subsidieert het lokale besturen of particulieren voor herbebossingsprojecten.


In de periode 2000-2014 diende in totaal 3.860 ha te worden herbebost: 1.520 ha via compensatie in natura en 2.340 ha via fi nanciële compensatie (de zogenoemde bebossingsopdracht van het fonds).

In de periode 2002-2014 registreerde het Bossencompensatiefonds 46,9 miljoen euro ontvangsten. Tot nog toe werd daarvan 25,5 miljoen euro (54,4%) gebruikt om 704 ha terreinen voor herbebossing aan te kopen, dat is 30% van de bebossingsopdracht. Aangezien al 54,4% van het fonds is aangewend voor aankoop en gesubsidieerde aankopen, zal het beschikbare saldo ruim onvoldoende zijn om de bebossingsopdracht volledig uit te voeren.

 

Van de terreinen gekocht door het Vlaams Gewest was bij het afsluiten van de audit 348 ha (54,6%)

effectief bebost, hoewel de exacte bebossingsgraad niet precies kan worden vastgesteld. Een schematisch overzicht van de vergunde ontbossingen en de uitvoering van de bijbehorende compensatieplicht is opgenomen

Boscompensatie.png
bottom of page