top of page

Energiebeleid België

th.jpg

Lees eens onderstaande mail over de Belgische energiepolitiek,

hernieuwbare energie en biomassa.

Waar geen enkele politieke partij, noch persagentschap

op antwoordde.

Het is onvoorstelbaar hoe het mogelijk is dat wij in België al 10 jaar stil staan, als het op energiebeleid aankomt. De banken crisis van 2008 was een uitgelezen kans om te investeren in hernieuwbare energie. Wij hebben in België uitstekende ingenieurs, techniekers en monteurs.

In 2008 stond 270 miljard euro op spaarrekeningen, slapend geld waar de burgers negatieve rente op betaalden. Dat dit geld niet gemobiliseerd werd is een schande die meer dan ooit de onbekwaamheid van onze politici in de verf zet. De banken hebben zich intussen verrijkt met dit geld.

Van: Jurgen <jurgen.gielen@skynet.be>
 

Verzonden: maandag 7 december 2015 9:55
 

Aan: 'rik.daems@vlaamsparlement.be' <rik.daems@vlaamsparlement.be>
 

CC: 'info@openvldgent.be' <info@openvldgent.be>; 'info@n-va.be' <info@n-va.be>; 'info@groen.be' <info@groen.be>; 'sam@cdenv.be' <sam@cdenv.be>; 'Pers@vrt.be' <Pers@vrt.be>; 'kabinet.turtelboom@vlaanderen.be' <kabinet.turtelboom@vlaanderen.be>; 'shirley.pauwels@vreg.be' <shirley.pauwels@vreg.be>
 

Onderwerp: Energie en klimaat.

 

Geachte Heer Daems,

 

Het is intussen geleden van 2010 dat wij elkaar ontmoet hebben op een verkiezingsmeeting te Gent in de Mageleinstraat.

 

Wij hebben het toen gehad over de financiering van groene stroomprojecten in Vlaanderen.

 

Ik wens nogmaals terug te komen op wat ik toen aan u voorstelde.

 

Er is in België nood aan een fonds voor de ontwikkeling van groene stroom. Dat fonds zou groene-stroom-aandelen kunnen uitbrengen waarop Belgen kunnen intekenen. De  creatie van een dergelijk fonds is noodzakelijk omdat er veel bereidwilligheid is van burgers en bedrijven in dit land om te investeren in hernieuwbare energie. Er zijn een groot aantal gebouwen die ongunstig  georiënteerd zijn t.o.v. de zon waardoor investeren in groene stroom opwekking met PV-panelen voor die eigenaars onmogelijk is.

Er staat in België ongeveer 250 miljard € op spaarrekeningen. De intrest op dat geld is negatief. Mede door het opkopen van staatsobligaties door de Europese centrale bank. (quantitative easing) Ik schat het totaal beschikbaar reservevermogen in België op ongeveer 1.000 miljard €.

 

Ik stel voor om voor de Belgische kust een onderzoek te doen voor de aanleg van nog een viertal zones voor de plaatsing van ongeveer 2.500 windturbines. De prijs van windturbines is momenteel al met 35% gezakt vanwege nieuwe productiemethodes. Let u bij de inplanting van windparken op het begrip “ windschaduw “

 

Op het land zou een inventaris gemaakt moeten worden van alle locaties welke in aanmerking komen voor de plaatsing van PV-panelen en windturbines.

 

Vervolgens lijkt het mij belangrijk om een formule te ontwikkelen voor het bepalen van een gemiddelde prijs/KW waarin het rendement van alle energie producerende installaties in België is opgenomen, zoals dat ook met aardgas berekend wordt. Bij wind- en zonnestroom wordt de opwekking beïnvloed door de weersomstandigheden.

 

Vervolgens zijn er op het land nog enkele gascentrales nodig, daar zal de operationele kost zwaarder beginnen doorwegen op de KWH prijs. Daar we die centrales nodig hebben in geval van tekorten of in nood, zal een bepaalde kost eveneens in rekening gebracht moeten worden.

 

De groenstroomcertificaten zijn volgens mij nutteloos. We moeten als consument gewoon een gemiddelde prijs betalen voor onze elektriciteit.

De opwekking van elektriciteit uit houtpellets is onrendabel. Deze pellets vervuilen het milieu en worden bovendien gemaakt van vers gekapt constructiehout, welke in ovens gedroogd wordt. De pellets worden bovendien geïmporteerd uit Canada en de VS wat de Co2 balans doet eindigen in het rood. Het gebruik van constructiehout is volgens de VREG verboden maar wanneer ik hen daarop attent maak verwijzen zij naar een beslissing van de Vlaamse regering. De huidige politiek veroorzaakt enorme tekorten aan grondstoffen in de houtindustrie.

 

Het stoken met hout in open haarden en kachels dient met onmiddellijke ingang verboden te worden. De emissie van deze brandstof en het fijnstof van diesels veroorzaken ongeveer 40% van de fijnstofuitstoot in Vlaanderen en kost ongeveer 25 miljard € aan onze gemeenschap. Zo berekende de OESO.

De uitstoot van fijnstof uit houtrook is hoger dan die van files in Vlaanderen.

Dienaangaande heb ik een tussenoplossing uitgewerkt welke volgens mij aanvaardbaar is:

Indien het brandhout eerst in ontgassingsinstallaties zou ontdaan worden van de vluchtige stoffen waaronder het zeer schadelijke broeikasgas methaan, dan zou dat kunnen omgezet worden in houtskool. Houtskool kan in iedere openhaard of kachel aangewend worden voor verwarming en is veel minder schadelijk voor het milieu. De uitstoot van een hout ontgassinginstallatie kan gefilterd worden en is veel gemakkelijker te controleren dan de 2.5 miljoen kachels welke in Vlaanderen staan en waarin ook nog eens 75.000 ton huishoudelijk afval verbrand wordt. De houtontgassing zou gecombineerd kunnen worden met afvalverbranding. De extra energie welke vrijkomt kan omgezet worden in warmte en stroom. Er is misschien een extra kost verbonden aan het gebruik van ontgast hout maar ik zie dit als een bijdrage aan het milieu.

 

Ik kan u eveneens meedelen dat wanneer in mijn woonwijk de houtkachels branden, de verhoogde schadelijke uitstoot  kan vastgesteld worden in het meetstation van het Baudelopark te Gent. Meer bepaald: het zeer schadelijke en kankerverwekkende benzeen piekt wanneer er houtkachels branden.

Het verbod op stoken met hout kan onmiddellijk uitgevoerd worden en leidt tot een vermindering van fijnstof met minimum 25 %.

 

De bouw van windturbines en installaties van PV-panelen kan over een periode van 10 jaar gespreid worden en zou van België een wereldleider maken op het vlak van energietransitie.

 

Tenslotte heb ik nog een optioneel voorstel voor een extra vermindering van de fijnstofuitstoot met 25%:  De verkoop van dieselwagens, zeker voor personenwagens, zou afgebouwd moeten worden. CNG is de toekomst: CNG is een gas met als hoofdbestanddeel koolstof en waterstof (H2). Wereldwijd wordt momenteel onderzoek gedaan naar de productie van duurzame H2. Van zodra die productiemethode er eenmaal is, kan CNG gemakkelijk geproduceerd worden door middel van koolstof ( C )  terug te winnen uit Co2 van verbrandingsprocessen. De kostprijs van een voertuig op CNG is vergelijkbaar met die van een dieselvoertuig.. De technologie is gemakkelijk toe te passen op de bestaande verbrandingsmotoren.

 

De sluiting van de kerncentrales wordt best zo snel mogelijk uitgevoerd, de beslissing van het FANC om deze langer open te houden is zeer twijfelachtig. Electrabel verliest door die beslissing zijn dominante positie op de Belgische energiemarkt.  De huidige productie capaciteit is hoog genoeg. Bovendien verlaagt het rendement van de huidige windparken door de beslissing van het FANC. Ik zou u durven aanraden om ter zake een gerechtelijk onderzoek te laten uitvoeren.

 

Indien u meer vragen heeft met betrekking tot mijn voorstellen dan ben ik altijd bereid toelichting te verschaffen.

 

Met de meeste hoogachting

 

Jurgen Gielen

bottom of page